Spycam kopen
 Pinterest Tuin Bijgebouw Zwembad thumbnail

Pinterest Tuin Bijgebouw Zwembad

Published Jun 18, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Eiken Bijgebouw

De overige delen van het perceel kunnen ingericht worden als bos, houtkant, ruigte, … Voor de woonkavels gelegen binnen beschermde landschappen zijn als draadafsluitingen enkel weide-afsluitingen toegestaan , Revisie 1 Pagina 83 van 85 Art. 4: OVERDRUK ‘WONEN IN KWETSBARE GEBIEDEN’ Grenzen die de overgang naar de open ruimte verzorgen, dienen een landschappelijke afwerking van de woonkavel te bewerkstelligen en bij te dragen tot de landschappeljike integratie van de woongroep in zijn omgeving waardoor de woonomgeving harmonisch in de omgeving wordt opgenomen (40m2 bijgebouw).

- De cluster is niet geïsoleerd in de open ruimte, inname van open ruimte staat in verhouding tot het aantal woningen. NOK: cluster woningen liggen geïsoleerd ten opzichte van het woongebied en zijn omgeven door open ruimte (bijgebouw met plat dak). OK: - woonkavel ligt gedeeltelijk in woongebied, - vormt morfologisch geheel met woongebied en - betekent slechts geringe aantasting van de open ruimte.

mxd 0 OK: - hoewel geïsoleerd door straat, ligt de woonkavel ingekapseld tussen woongebied. - Woning ligt ingesloten door de wooncluster en vormt dus geen geïsoleerd woning in de open ruimte. - opname van het perceel betekent geen aantasting van open ruimte NOK: woonkavel sluit niet aan bij woonweefsel NO: geïsoleerde percelen NOK: - woonkavel sluit aan bij het woongebied; - woningen sluiten morfologisch niet aan bij het woongebied; - inname open ruimte niet in verhouding tot het bijkomend aantal woongelegenheden (eiken bijgebouw te koop).

NOK: - woonkavel sluit niet aan bij het woongebied, perceel ligt geïsoleerd in open ruimtevinger. NOK: woonkavel sluit niet aan bij het woongebied, geïsoleerd perceel NOK: - woonkavel sluit niet aan bij woongebied, geïsoleerde woning, midden in groene vinger NOK: cluster geïsoleerde woningen NOK: - woonkavel gescheiden van woongebied door straat.

Pieter Van Vlaenderen, Wonen-Vlaanderen mevr. Liesbet Serlet, Provincie, Dienst Waterlopen mevr. Natalie Decamps, dep. LNE, dienst Mer dhr (fermette bijgebouw). Stijn Van Noten, dep. LNE, dienst VR Kopie aan allen Betreft Plenaire vergadering RUP zonevreemde woningen Ruiselede Inleiding In het kader van de plenaire vergadering werden, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/01 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, volgende instanties om advies gevraagd:      Gecoro Agentschap RO-Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Deputatie West-Vlaanderen, Ruimtelijke planning Agentschap RO-Vlaanderen, Afdeling APL, directie coördinatie werking Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Referentienummer Pagina 265493 2 van 5           Agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Wonen West-Vlaanderen Agentschap Ondernemen, Ruimtelijke economie Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame landbouwontwikkeling Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst veiligheidsrapportage Agentschap Wegen en Verkeer en Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid VMM – dienst Integraal Waterbeleid Provincie West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen De Watergroep In het kader van de adviesvraag werd een coördinatievergadering georganiseerd.

Houtskeletbouw Bijgebouw PrijsDe adviezen van de instanties die niet aanwezig zijn op de vergadering worden overlopen: ANB vraagt om in het toelichtend gedeelte op te nemen dat:  in de tuinzones, gelegen in natuurgebied, het bosdecreet van toepassing is en dat het verkrijgen van een ontheffing voor het oprichten van een bijgebouw zeer gering tot onbestaande is - schuifdeur bijgebouw. eiken poolhouse.

Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het RUP. AWV en BMV:  gunstig Wonen Vlaanderen:  Gunstig. Wel vraagt men een meer gedifferentieerde aanpak/antwoord op de problematiek. Dienst waterlopen:  De opmerkingen van de dienst worden geregeld op vergunningenniveau (bijgebouw). In de toelichtingsnota zal verwezen worden naar de van toepassing zijnde regelgeving.

Ruimte Vlaanderen en Duurzame landbouw sluiten zich aan bij dit advies. De bijgestuurde mogelijkheden tegenover de basisrechten hebben een ruimere impact dan ingeschat. Bijgebouwen De mogelijkheid tot 2 aparte bijgebouwen is te verregaand.  De vergadering besluit dat dit teruggebracht wordt naar één bijgebouw. De omvang van een bijgebouw tot 80 m² is te ruim. maximale grootte bijgebouw.

 De gemeente verantwoordt haar vraag naar grotere bijgebouwen vanuit de specifieke eigenheid van woningen in de open ruimte. Er komt heel wat materiaal bij kijken om grotere tuinen in de open ruimte te onderhouden, alsook tuinmeubilair, … De vergadering kan ermee akkoord gaan dat één nieuw bijgebouw van max - prijs houten bijgebouw.

Nevenfuncties zijn mogelijk in hoofd- en bijgebouwen Dit voorschrift dient verduidelijkt te worden.  Nieuwe bijgebouwen kunnen enkel gebruikt worden voor woonondersteunende functies, zoals ook vermeld in de voorschriften op p 48 en 53. Dit wordt best ook in de toelichting verduidelijkt zoals in de tabel op p 34 .

Huis Te Koop Met Bijgebouw

Daarbij dient ‘bestaande’ goed gedefinieerd te worden. Een bijgebouw dat herbouwd werd, wordt beschouwd als nieuw, aldus zijn nevenfuncties daar in principe niet meer in toegestaan. Bijgebouw kan hoofdgebouw worden De hoofdfunctie wonen kan ook in een bijgebouw ondergebracht worden, als de voormalige woning daarna verdwijnt of duidelijk aangetoond wordt dat ze als bijgebouw fungeert. houtskeletbouw bijgebouw prijs.

Ook in de toelichtingsnota zal deze mogelijkheid aangevuld en gemotiveerd. Afwerkingsregel De mogelijkheden voor wachtgevels en aldus de creatie van bijkomende woningen in het buitengebied zijn in strijd met het PRS en GRS. Indien hieraan vastgehouden wordt, moet dit gemotiveerd worden (overkapping bijgebouw) - houten poolhouse.  De gemeente zal dit nader bekijken, maar zeker is dat het om slechts enkele woningen gaat, waarbij het wel degelijk wenselijk is deze gevels af te werken.

Een afwijking op GRS en PRS is in die zin dan ook te verantwoorden. Bijgebouwen uitbreiden, samen voegen of herbouwen Dit voorschrift is niet eenduidig te interpreteren en dient aangepast te worden. Zoals het er nu staat kan een volume van hoofd- en bijgebouwen dat al groter is dan 1100m³ nogmaals met een factor 1,2 toenemen door bijgebouwen uit te breiden of samen te voegen.

 Dit zal aangepast worden. Er dient ook rekening gehouden te worden met artikel 4. 4.1 van de codex die beperkte afwijkingen van de voorschriften toelaat, waardoor bepaalde ruimere mogelijkheden nog iets ruimer worden. Referentienummer Pagina 265493 4 van 5 Inplantingsplaats Er wordt voorrang gegeven aan de inpassing in het straatbeeld tegenover een overlapping van bouwplaats op te leggen zoals nu voorzien in de Codex.

 De gemeente vindt het aangewezen dat kan rekening gehouden worden met een betere bezonning en privacy en wil daarom ruimere mogelijkheden naar inplantingsplaats toe.  Ruimte Vlaanderen vindt een minimale overlapping toch aangewezen. Om de precieze inplantingsplaats van de hoofd- en bijgebouwen juist te kunnen interpreteren, is het toevoegen van een begrippenlijst met een duidelijke definitie van bv.

Maximale Hoogte Bijgebouw Dit zal toegevoegd worden. Wonen aansluitend op (landelijk) woongebied In de toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften wordt gesteld dat deze woningen ‘analoge’ mogelijkheden krijgen met deze van de zone-eigen mogelijkheden in het aanleunend woongebied. Dit is niet helemaal correct en wordt beter weggelaten. De woningen aansluitend op het (landelijk) woongebied blijven trouwens zonevreemd.

Er wordt gewerkt met overdrukken om de landbouwactiviteit mogelijk te laten. Aldus is er geen impact van dit plan op de landbouwfunctie.  Dit zal aangepast en nogmaals verduidelijkt worden. In de toelichtingsnota wordt aangegeven welke woningen in aanmerking komen voor de categorie ‘wonen aansluitend op (landelijk) woongebied. Een geïsoleerde woning aan de overkant van de weg, vormt geen morfologisch geheel met het woongebied.

Zoniet is het niet duidelijk waarom bepaalde woningen in Kruiskerke niet zijn meegenomen in deze categorie.  De gemeente zal dit bijkomend verduidelijken en definiëren wat onder een geïsoleerde woning begrepen wordt. Platte daken Platte daken worden niet toegestaan. Wat met bijbouwen aan een bestaande woning?  Dit wordt geschrapt - trespa bijgebouw.

Dit kan leiden tot een ongewenste dynamiek in dit gebied. De toeristische functie dient steeds ondergeschikt te zijn in agrarisch gebied.  De gemeente is van oordeel dat een huurvakantiewoning ruimtelijk alsook naar mobiliteit slechts een beperkte impact heeft, vandaar dat deze mogelijkheid werd opgenomen. De provincie is bezig met een RUP omtrent huurvakantiewoningen, maar niet op grondgebied Ruiselede.

Woningen in kwetsbare gebieden De betreffende woningen dienen beter in beeld gebracht te worden.  De gemeente verduidelijkt dat het om 6 woningen gaat, waarvan er 4 langs een goed uitgeruste weg en gelegen in kleine natuurgebieden van lokaal belang.  Eén woning is verkeerdelijk ondergebracht in deze zone. Bij nader toezien is deze woning (nabij het PLC) ook in gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut gelegen.

Afbreken BijgebouwReferentienummer Pagina 265493 5 van 5 Onroerend erfgoed vraagt om de kwetsbare gebieden, waarin de strengste mogelijkheden gelden uit te breiden met de beschermde landschappen. Dit betekent dat een deel van het bosrijke landschap hier ook zou onder vallen.  De gemeente kan hier enkel mee akkoord gaan als de mogelijkheden voor de kwetsbare gebieden dan ruimer kunnen opgesteld worden.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Mobeye Mobiele Alarmsystemen

Published Jan 12, 24
3 min read