Spycam kopen
 Bijgebouw Douglas thumbnail

Bijgebouw Douglas

Published Jun 15, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Prijs Houten Bijgebouw, Revisie 1 Pagina 72 van 85 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’  Bouwhoogte:   De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is steeds 3,50m; de maximaal toegelaten nokhoogte is steeds 8,50m. Uitzondering hogere kroonlijst- en nokhoogtes:  Wanneer het bestaande gebouw een hogere kroonlijst- en nokhoogte heeft, is de maximale kroonlijst- en nokhoogte gelijk aan de kroonlijsthoogte en nokhoogte van het bestaande gebouw.

wordt verstaan dat bepaalde relevante dakhellingen gevolgd worden en dat, indien op de aanpalende perce-  Dakvorm: len overal zadeldaken worden gebruikt, ook een zadel-  dak wordt gebruikt - eiken poolhouse. Plaatselijke afwijkingen moeten wel    Bij herbouw of verbouwing dient de dakvorm harmonisch aan te sluiten bij de (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte gebouwen op de aanpalende of tegenover liggende percelen en bij het open agrarische landschap.

Wanneer er zich geen (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte gebouwen bevinden op de aanpalende percelen, is de dakvorm vrij. mogelijk zijn - bijgebouw eik. Indien er al platte daken bestaan op de aanpalende percelen, kan gerust gekozen worden voor een plat dak. Bij uitbreiding dient de dakvorm harmonisch aan te sluiten bij het bestaande gedeelte van de woning.In geval van hellende daken kan de ruimte onder het dak als extra woonruimte worden ingericht. Vormgeving en materiaalgebruik: o De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn alsook moeten ze harmonisch worden ingepast ten opzichte van de omringende gebouwen. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespecteerd te worden.

berghutten, Spaanse villa’s) kunnen niet worden toegelaten. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. o De vormgeving alsook het materiaalgebruik van de uitbreiding van het hoofdgebouw en de aangebouwde bijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen, dienen afgestemd te worden op het bestaande gedeelte - architect voor bijgebouw. Dit kan zowel door gebruik van gelijkaardige materialen of vormgeving als door gebruik van positief contrasterende materialen of vormgeving.

Bijgebouw In De Tuin

2.2 LOSSTAANDE BIJGEBOUWEN Onderhouds- en instandhoudingswerken Alle onderhouds- en instandhoudingswerken van bestaande losstaande bijgebouwen zijn toegestaan. , Revisie 1 Pagina 73 van 85 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ Verbouwen Het verbouwen van bestaande losstaande bijgebouwen binnen het bestaande bouwvolume is toegestaan. De mogelijkheid tot het samenvoegen van bestaande Herbouwen van bestaande losstaande bijgebouwen bijgebouwen wordt toegevoegd, om de mogelijkheid te Het is toegestaan bestaande, losstaande bijgebouwen te herbouwen mits de inplantingsvoorwaarden gerespecteerd worden en mits de bieden kleinere bijgebouwen samen te voegen tot één volgende randvoorwaarden gerespecteerd worden: groter bijgebouw dat kan dienstig zijn als tuinberging,    het bestaande (geacht) vergunde volume is het maximaal volume van het herbouwde bijgebouw of de herbouwde bijgebouwen (bijgebouw container).

Het is niet de bedoeling dat bestaande bij- Het is toegestaan via herbouw bestaande bijgebouwen samen te voegen tot één groter bijgebouw, waarbij het totale volume be- gebouwen die reeds erg omvangrijk zijn, eveneens perkt blijft tot het bestaande (geacht) vergunde volume (bijgebouw op maat). Als het bestaande bouwvolume samen meer dan 700m³ bedraagt, is het kunnen samengevoegd worden tot een nog groter bij- maximale volume van het samengestelde bijgebouw beperkt tot 700 m³.

Er wordt daarom een begrenzing van het Indien het bijgebouw voor minder dan 75% overlapt met de bestaande oppervlakte, dient de aanvrager de verplaatsing uitdrukkelijk maximale volume toegevoegd. te motiveren bij de vergunningsaanvraag vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept. De verplaatsing komt de goede ruimtelijke ordening ten goede en levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op de omgevende bebouwing of plaatselijke courante inplantingswijzen.

 het samenvoegen en/of herbouwen gebeurt met respect voor een landelijke verschijningsvorm van de bijgebouwen Het respecteren van de landelijke verschijnings- Uitbreiden van bestaande losstaande bijgebouwen vorm betekent onder meer dat het bijgebouw geen Het uitbreiden van bestaande losstaande bijgebouwen die kleiner zijn dan 60 m² is toegestaan mits de inplantingsvoorwaarden geres- industriële look kan krijgen.

0. 1 voor een woonkavel en minimum 2m afstand van deze kavelgrenzen; , Revisie 1 Pagina 74 van 85 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ o o o o niet binnen de eerste 5m vanaf de rooilijn en niet voor de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen; niet in de 5 meter brede strook langs waterlopen; binnen de 50 m ten opzichte van de rooilijn; binnen een straal van 20m ten opzicht van de uiterste grenzen van de bestaande woning, hetzij de herbouwde woning in ge- binnen’: betekent dat het bijgebouw zich volledig binnen val van herbouw. eikenhouten bijgebouw.

Bijgebouw Slopen Vergunning

Bouwhoogte: De maximale hoogte van de kroonlijst bedraagt 3,5m met een maximale nokhoogte van 5m. Indien de bestaande bouwhoogte deze waarden overschrijdt, geldt de bestaande bouwhoogte als maximum. Vormgeving en materiaalgebruik van bijgebouw De vormgeving alsook het materiaalgebruik van het bijgebouw dient afgestemd te worden op het hoofdgebouw of bestaande bijgebouwen.

De dakvorm is vrij. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespecteerd te worden - open haard bijgebouw. 2. 2.3 NIET-BEBOUWDE OPPERVLAKTE Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan. Om een verdere vertuining van het landschap te vermij- De niet-bebouwde kaveldelen van een woonkavel, zoals gedefinieerd onder art. bijgebouw landelijke stijl.

1, kunnen volledig als tuin worden ingericht. Het is den, wordt de zone die kan ingericht worden als tuin, niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de ‘woonkavel’ zoals deze gedefineerd is onder art - container bijgebouw. 0. 1 . Het is evenmin beperkt. toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te breiden.gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen. Afsluitingen bestaan uit levende, streekeigen hagen (al dan niet met Grofmazige draadgaas: draadgaas met een gaas- metaaldraad versterkt) of struikengordel (houtkant), draadafsluitingen gecombineerd met een levende, streekeigen haag of breedte van minstens 10X15 cm. struikengordel (houtkant), hetzij begroeid met klimplanten of open afsluitingen met dwarslatten.

Landschappelijke afwerking van de woonkavel kan bijvoorbeeld door op de grenzen met de open ruimte te De overige delen van de niet-bebouwde oppervlakte kunnen niet als tuin ingericht worden en moeten ingericht worden op een manier werken met een inheemse haagstructuur of houtkant die aansluit bij de omgeving. In deze delen zijn enkel afsluitingen bestaande uit prikkel- of schrikdraad, hetzij palen en draad of Landschappelijke integratie van de woongroep: kan grofmazige draadgaas van maximum 1,2 m hoog, hetzijopen afsluitingen met dwarslatten , al of niet in combinatie met streekeigen bijvoorbeeld door een uniforme haagstructuur of hout- groenvoorzieningen toegelaten.

Kostprijs Stenen Bijgebouw

3: OVERDRUK ‘WONEN IN HET GESLOTEN BOSRIJKE LANDSCHAP’ Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestem- Vrije beroepen (uitgezonderd groepspraktijken) en ming van het gewestplan. diensten zonder loketfunctie: De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de woonkavels waarop zich een bestaande (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geach- Geen verkoop of handel, wel kleine kantoren die geen te , niet-verkrotte woning bevindt en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen, loketfunctie hebben (dobbit tv bijgebouw) (eiken poolhouse).

1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN De voorwaarde gekoppeld aan de vakantiewoning betekent dat het niet mogelijk is om bij een bestaande 3. 1.1 Hoofdfunctie zonevreemde woning, toeristische logies te voorzien cfr (verbouwen bijgebouw). het functiewijzigingsbesluit, die enkel kunnen, Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan. Bijkomende woonge- complementair aan een residentiële woonfunctie en legenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen, zijn niet toegestaan.

tiewoning wordt bestemd, zodat een vakantiecomplex ontstaat zonder residentiële woonfunctie. Voor gebouwencomplexen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed:   kunnen bestaande bijgebouwen hoofdgebouw worden, op voorwaarde dat het bestaande bijgebouw hier bouwfysisch voor geschikt Bouwfysisch geschikt: vanuit financieel of bouwtech- is en dat het oorspronkelijke hoofdgebouw hetzij als bijgebouw functioneert, hetzij verdwijnt - vrijstaand bijgebouw.

Bovendien moet uit het aanvraagdossier duidelijk blijken dat er geen tweede woon- seerd te worden voor de nieuwe functie (houtbouw bijgebouw). De functie kan gelegenheid wordt gecreëerd. gerealiseerd worden als de bestaande structuur van het Kan het gebruik als solitaire vakantiewoning, worden toegestaan, voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen func- gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, ties zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Mobeye Mobiele Alarmsystemen

Published Jan 12, 24
3 min read